LEGAL


IPISA amb domicili a C/ A41 P.I. Molí dels Frares 08260 Sant Vicens del Horts posa a disposició a la seva pàgina web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús de la pàgina web de IPSA per part dels USUARIS que accedeixen a la mateixa. Les presents condicions generals són exposades a l’USUARI a la pàgina web www.ipisa.net www.ipisa.cat  a totes i cadascuna de les pàgines i cada cop que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.
L’accés a la pàgina web de IPISA implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar la pàgina web i els serveis que s’ofereixen en la mateixa per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals
PRIMERA.- La pàgina web de IPISA ha estat realitzada d’una banda amb el fi de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb IPISA per sol·licitar informació addicional i d’altra banda posar a disposició dels usuaris la possibilitat de compra de productes que s’ofereixen. La sol·licitud dels serveis o articles que s’ofereixen per  a la seva compra a la pàgina web es regiran per les condicions generals de contractació específiques.
SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
                2.1.- La utilització de la pàgina web de IPISA no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d’articles existents a www.ipisa.cat www.ipisa.net on serà necessari que s’enregistri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon us de la pàgina web. Queden prohibits tots els actes que vulneris la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.
Expressament IPISA prohibeix els següents:
                2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir a la pàgina web o a través de la mateixa per qualsevol medi qualsevol tipus de dany als sistemes de IPISA o tercers.
                2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicació o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb el fi de bloquejar els servidors de la xarxa (“mail bombing”)
                2.2.- IPISA podrà interrompre en qualsevol moment l’accés a la seva pàgina web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.
TERCERA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats a aquesta pàgina web han estat elaborats i inclosos per:
                3.1.- IPISA utilitzant fonts internes i externes de tal forma que IPISA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
                3.2.- Tercers aliens a IPISA bé mitjançant col·laboracions directes a la pàgina web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a altres pàgines web o a noticies d’altres llocs dels que IPISA no n’és titular. IPISA en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests lincks o hiperenllaços. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç a la seva pàgina web de la pàgina web de IPISA no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició de la esmentada pàgina web.
                3.3.- IPISA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents a la seva pàgina web.
QUARTA.- RESPONSABILITAT.-
                4.1.- IPISA en cap cas es farà responsable de:
                4.1.1.- Les fallades i incidències que es poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de la pàgina web estiguin constantment operatius.
                4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar a la pàgina web.
                4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s’ofereixen a la pàgina web.
                IPISA simplement posa en contacte a empreses i professionals que ofereixen o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant única i exclusivament la bona marxa de a compraventa en mans dels usuaris.
                4.2.- IPISA es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal  fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, IPISA col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinguin coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
                4.3.- IPISA assumeix les responsabilitats que poden derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal i com s’especifica a les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a disposició de l’USUARI.
CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- IPISA  es marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol medi de la marca de IPISA, que inclou tant el nom con el logotip, excepte que es tingui el consentiment exprés de IPISA. Queden reservats tots els drets. A de més, la pàgina web de IPISA –els continguts propis, la programació i el disseny de la  pàgina web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de IPISA.
SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
SETENA.- en cas de que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. IPISA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de IPISA.